Przeglądy okresowe budynków

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, na właścicielu lub zarządcy nieruchomości spoczywa obowiązek prawidłowego administrowania obiektami budowlanymi. Powyższa Ustawa zobowiązuje ich także do przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynków. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie obiektów mieszkalnych jednorodzinnych oraz budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Przeglądy okresowe dzieli się z uwagi na częstotliwość ich wykonywania:

 

Przegląd roczny to okresowa kontrola obiektów budowlanych – co najmniej raz w roku.

Polega on na sprawdzeniu:

  • elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas jego użytkowania,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

 

Przegląd półroczny to okresowa kontrola obiektów budowlanych – co najmniej dwa razy w roku, w terminie do 31 maja oraz do 30 listopada.

Dotyczy obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz obiektów o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2.

 

Przegląd pięcioletni to okresowa kontrola obiektów budowlanych – co najmniej raz na 5 lat.

Polega on na sprawdzeniu:

  • stanu technicznego obiektu i jego przydatności do użytkowania,
  • estetyki obiektu oraz jego otoczenia,
  • instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

 

Z każdej przeprowadzonej kontroli obiektu budowlanego sporządza się odpowiedni protokół, który zawiera odpowiednie zalecenia pokontrolne. Wskazuje niezbędne zabezpieczenia i prace budowlano – remontowe konieczne do wykonania w celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania obiektu.

Termin i cena wykonania przeglądu okresowego jest ustalana indywidualnie z Zamawiającym / Inwestorem i zależy przede wszystkim od zakresu opracowania kontrolnego oraz jego rodzaju.

Zapraszamy do współpracy!