Projekty indywidualne

Projekt indywidualny jest opracowywany od podstaw – zgodnie z Państwa wytycznymi – na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego, który razem z Państwem ustalamy na etapie koncepcji. Opracowanie projektu indywidualnego jest zalecane w sytuacji, gdy mamy do czynienia z działką budowlaną o nietypowym kształcie, gabarytach i ukształtowaniu terenu, czyli wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zastosowania projektu typowego lub jego adaptacja byłaby zbyt kosztowna. Wszystkie czynności związane z przebudową, nadbudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów także wymagają opracowania projektu indywidualnego.

Zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego sporządzane w naszej pracowni wielobranżowe indywidualne projekty budowlane składają się z dwóch tomów (części):

TOM I   Projekt zagospodarowania terenu, w tym w zależności od potrzeb:

 • projekt zjazdu z drogi publicznej,
 • projekt przyłącza do zewnętrznej sieci wodociągowej / lokalne ujęcie wody,
 • projekt przyłącza do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej / projekt lokalnego przyłącza kanalizacji sanitarnej do szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości / projekt lokalnego przyłącza kanalizacji sanitarnej z przydomową oczyszczalnią ścieków,
 • projekt przyłącza do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej / projekt lokalnego przyłącza kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do studni chłonnych,
 • projekt przyłącza do zewnętrznej sieci gazowej / projekt lokalnego przyłącza gazu do podziemnego lub nadziemnego zbiornika gazu,
 • projekt przyłącza do sieci elektroenergetycznej.

TOM II  Projekt architektoniczno – budowlany, w tym w zależności od potrzeb:

 • projekt architektoniczny,
 • projekt konstrukcyjny,
 • projekt wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej,
 • projekt wewnętrznej instalacji gazowej,
 • projekt wentylacji mechanicznej / klimatyzacji,
 • projekt instalacji teletechnicznej,
 • projekt instalacji centralnego ogrzewania,
 • wyniki badań geologiczno – inżynierskich/geotechniczne warunki posadowienia,
 • inwentaryzacja budynku istniejącego podlegającego przebudowie, nadbudowie, rozbudowie czy zmianie sposobu użytkowania,
 • ocena stanu technicznego / ekspertyza stanu technicznego budynku istniejącego podlegającego przebudowie, nadbudowie, rozbudowie czy zmianie sposobu użytkowania,
 • informacja BIOZ.

Projekt budowlany jest sporządzany w czterech egzemplarzach; dwa egzemplarze uzgodnionego projektu budowlanego zostają w urzędzie wydającym pozwolenie na budowę, przy czym jeden z tych egzemplarzy zostaje w archiwum tego urzędu, a drugi jest przekazywany do właściwego organu nadzoru budowlanego, dwa pozostałe egzemplarze otrzymuje Inwestor.

Szczegółowa zawartość indywidualnych projektów budowlanych opracowywanych na potrzeby realizacji inwestycji może się różnić i zależy od uwarunkowań lokalnych oraz wymagań Zamawiającego / Inwestora.

Termin i cena wykonania indywidualnego projektu indywidualnego jest ustalana indywidualnie z Zamawiającym / Inwestorem i zależy przede wszystkim od zakresu opracowania projektowego oraz dodatkowych wymagań uzgodnionych z Zamawiającym / Inwestorem.

Zapraszamy do współpracy!