Opinie i ekspertyzy techniczne

Opracowanie projektu rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu musi być poprzedzone wykonaniem oceny stanu technicznego obiektu w formie opinii lub ekspertyzy technicznej. Obowiązek wykonania takiego opracowania nakłada Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Opinia techniczna to ocena stanu technicznego obiektu budowlanego sporządzona na podstawie jego oględzin, dostępnej dokumentacji i inwentaryzacji, natomiast ekspertyza techniczna to ocena stanu technicznego obiektu budowlanego sporządzona na podstawie jego oględzin, dostępnej dokumentacji i inwentaryzacji oraz w oparciu o przeprowadzona analizę statyczno – wytrzymałościową elementów konstrukcyjnych. Ekspertyza techniczna zawiera między innymi podstawowe wyniki obliczeń statyczno – wytrzymałościowych elementów konstrukcyjnych oraz wyniki z pomiarów ugięć i przemieszczeń elementów konstrukcyjnych.

Termin i cena opracowania opinii lub ekspertyzy technicznej jest ustalana indywidualnie z Zamawiającym / Inwestorem i zależy przede wszystkim od stopnia skomplikownia ocenianego obiektu budowlanego oraz od ustalonego zakresu badań i zawartości opracowania.