Adaptacja projektów typowych

Zakupując projekt gotowy należy pamiętać o tym, że zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz odrębnymi przepisami, projekt taki podlega adaptacji do warunków zabudowy i zagospodarowania terenu lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z późniejszymi zmianami). Adaptacji podlega także konstrukcja budynku z uwagi na obciążenia klimatyczne (lokalizacja przyszłej inwestycji), warunki posadowienia (rodzaj gruntu, głębokość przemarzania, poziom wody gruntowej) oraz ewentualne występowanie deformacji terenu górniczego. Należy pamiętać, że adaptacja projektu typowego (gotowego) może być wykonana jedynie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania.  Wszystkie zmiany w projekcie typowym wykonywane są w oparciu o zgodę autora adaptowanego projektu.

Do podstawowych obowiązków projektanta wykonującego adaptację projektu typowego należy:

  • opracowanie projektu zgodnie z ustaleniami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz obowiązującymi normami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;
  • dokonanie niezbędnej adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowych z uwagi na warunki posadowienia (rodzaj gruntu, głębokość przemarzania, poziom wody gruntowej) oraz ewentualne występowanie deformacji terenu górniczego;
  • weryfikacja konstrukcji budynku z uwagi na obciążenia klimatyczne (lokalizacja przyszłej inwestycji);
  • złożenie podpisu jako autor adaptacji z podaniem numeru i rodzaju posiadanych uprawnień oraz naniesienie graficzne i tekstowe zmian wprowadzonych w ramach opracowania adaptacji na oryginalnym projekcie w kolorze czerwonym;
  • opracowanie projektu zagospodarowania działki.

Za poprawność adaptacji projektu oraz za jego zgodność z obowiązującymi przepisami budowlanymi, normami i wiedzą techniczną odpowiedzialność ponosi projektant adaptujący projekt typowy.

Zanim Państwo kupią projekt typowy i zlecą jego adaptację, zapraszamy na bezpłatną konsultację, podczas której wspólnie przeanalizujemy, czy wybrany projekt jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z zapisami decyzji o warunkach zabudowy oraz czy jest możliwe usytuowanie wybranego budynku i innych niezbędnych elementów zagospodarowania terenu na konkretnej działce w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Termin i cena opracowania adaptacji  jest ustalana indywidualnie z Zamawiającym / Inwestorem i zależy przede wszystkim od zakresu adaptacji oraz dodatkowych ustaleń z Zamawiającym.

Zapraszamy do współpracy!